นายกฯ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอด เดือนรอมฎอน

นายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงละศีลอดเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ระบุการถือศีลอด ละเว้นอบายมุข และยึดมั่นในการทำความดี ส่งผลให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติมีสันติสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพเลี้ยงละศีลอด โดยมีจุฬาราชมนตรี เอกอัครราชทูตมุสลิมประจำประเทศไทย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และพี่น้องมุสลิมเข้าร่วมงาน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งว่า เดือนรอมฎอนถือเป็นเดือนศักดิ์สิทธิ์อันประเสริฐ ที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน เพื่อถ่ายทอดวิธีการดำเนินชีวิต และประพฤติตนตามหลักศาสนบัญญัติ สำหรับพี่น้องชาวมุสลิมทุกท่านซึ่งการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอน มีความสำคัญอย่างยิ่งที่พี่น้องมุสลิมได้พิสูจน์ศรัทธาอันเข้มแข็ง และแสดงความเคารพในพระผู้เป็นเจ้า ได้ฝึกความมั่นคงทางจิตใจและร่างกายด้วยการถือศีลอด การละเว้นอบายมุขทุกประเภท และยึดมั่นในการทำความดี สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้จิตใจผู้ปฏิบัติมีความบริสุทธิ์งอกงามด้วยคุณธรรม ส่งผลให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติมีสันติสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในโอกาสอันเป็นมงคลในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 นี้ ใคร่ขอพรอันประเสริฐจากองค์พระผู้อภิบาล ได้โปรดประทานความผาสุกและสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แด่พี่น้องชาวมุสลิมทุกท่าน และประสบความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการโดยทั่วกัน